Sovittelun taito ja NVC

Tervetuloa keväällä 2020 syventymään Taitein ry:n kursseille arvostavan vuorovaikutuksen ja sovittelun taitoihin. Kurssit perustuvat NVC (Nonviolent Communication) -vuorovaikutusmalliin ja vahvistavat konfliktikyvykkyyttä. Kurssien aikana opit mitä ymmärrämme konfliktilla ja miten voimme toimia niissä rakentavasti.

Ensimmäinen Sovittelun taito ja NVC -peruskurssi järjestetään 15.-16. helmikuuta 2020. Taitoja syventävä Intensiivikurssi ja harjoittelu-workshop järjestetään 28.-29. maaliskuuta 2020.

PERUSKURSSI on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja asiasta. Kurssilla tarkastellaan NVC:n tarjoamin käytännön harjoittein ja oman kokemuksen perustalta itsetuntemuksen merkitystä hyville vuorovaikutustaidoille. Osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja asiasta. Syventävä INTENSIIVIKURSSI ja harjoittelu -workshop järjestetään 28.-29.3.2020. Tämä on tarkoitettu kaikille aiemmin kursseilla mukana olleille ja NVC:n perusteisiin jo tutustuneille. Katso tarkemmat kurssitiedot alta!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kursseille: taiteinry@gmail.com


NVC LYHYESTI:

”Nonviolent Communication” -termin voi suomentaa esimerkiksi arvostavaksi tai myötäeläväksi vuorovaikutukseksi ja se on yhdysvaltalaisen psykologin Marshall Rosenbergin (1934-2015) luoma ihmisten välistä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja sovittelua koskeva menetelmä. Marshall Rosenberg on perustanut työnsä edistämiseksi kansainvälisen NVC-keskuksen – Center for Nonviolent Communication; www.cnvc.org Rosenbergille tärkeä kysymys oli ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatu; millainen toiminta johtaa ihmisten välisen yhteyden syntymiseen ja sen ylläpitämiseen? Minkälaisia ovat yhteyttä luovat ja sitä estävät vuorovaikutustavat?

NVC:n perustana on tarvelähtöinen ihmiskäsitys, jonka mukaan
• ihmisen toiminta perustuu tarpeiden tyydyttämiselle (fyysiset, sosiaaliset, henkiset tarpeet)
• ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti

NVC -mallin avulla voimme tarkastella omaa toimintaamme, pyrkiä rehelliseen itsemme ilmaisemiseen, sekä päästä empaattiseen, myötäelävään vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. NVC mallin neljä askelta ovat havainto – tunne – tarve ja pyyntö:
1) havainnot – on olennaista kyetä näkemään tapahtuma tai tilanne sellaisenaan ja ilmaisemaan tämä havainto sanallisesti lisäämättä siihen mitään tuomitsemista tai arvostelmaa.
2) tunteet – kyetä kertomaan mitä tunteita tähän havaintoon liittyy? Olemmeko loukkaantuneita, ärtyneitä, iloisia? Tarkastelun kohteeksi voimme ottaa sen, mitä juuri nyt tunnemme suhteessa näihin havaintoihin.
3) tarpeet – halu ilmaista, mitä nämä tunteet kertovat meidän tarpeistamme? Tunteet toimivat viestinviejinä.
4) pyynnöt – kun tarve on tunnistettu, on mahdollista esittää pyyntö tämän tarpeen täyttämiseksi.


KURSSIT:

SOVITTELUN TAITO ja NVC -peruskurssi
Sovittelun taito ja NVC -peruskurssi painottuu tarkastelemaan KONFLIKTIKYVYKKYYTTÄ. MITÄ me voimme oppia konflikteista ja MITEN me voimme toimia rakentavasti niissä? Kurssilla keskitytään tiedollisen syventämisen lisäksi yhdessä tehtäviin harjoituksiin ja niistä saataviin kokemuksiin. Peruskurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja asiasta. Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski.


KURSSIPÄIVÄMÄÄRÄT: 15.-16.2.2020
Aika: lauantaina klo 10-18 ja sunnuntaina klo 10-16
Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Hinta: 280 / 180 euroa.
Kurssille mahtuu 5-12 osallistujaa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 3.2. mennessä:
taiteinry@gmail.com

KURSSIRUNKO:
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot NVC:n perusteista ja sovittelusta. Tarkoituksena kehittää valmiuksia sovittelutyökalun käyttämiseksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Pääasiallisena kohteena on vuorovaikutus ja sovittelu yksittäisten ihmisten välillä.

Kurssi alkaa johdannolla sovitteluun sekä tutustumalla käsitteisiin NVC:n perustalta. Perehdymme vuorovaikutuksen peruskysymyksiin; kuuntelemiseen, itseilmaisuun, tunteisiin ja tarpeisiin. Tutkimme erilaisia vuorovaikutustapoja ja niiden vaikutusta ihmisten välisen yhteyden vahvistumisen näkökulmasta. Tutustumme kurssilla myös erityyppisiin konflikteihin, konfliktien eskalaatio-malliin ja pohdimme konflikteja mahdollisuuksina.
• Perehdymme sovittelijan työkalupakkiin eli ns. ”sovittelijan käteen”.
• Miten toimia kutsuttuna sovittelijana?
• Mitkä ovat mahdollisuudet vapaamuotoisessa tai epämuodollisessa sovittelussa?
• Käytännön harjoittelu todellisissa elämän tarjoamissa tilanteissa.

Työskentelytapoina kursseilla ovat alustukset, toiminnalliset taitoharjoitukset, joita tehdään yleensä kolmen hengen ryhmissä, sekä reflektoiva yhteinen keskustelu harjoituksissa saaduista kokemuksista. Kurssilla käytetyn valmennusmetodin taustalla on käsitys siitä, että ihminen oppii uusia vuorovaikutustaitoja parhaiten käytännön harjoitteilla. Lisäksi kursseilla on mukana pieniä tuokioita helppoja yhteisiä taiteellisia harjoitteita kuuntelemisen, läsnäolon ja ryhmädynamiikan vahvistamiseksi.


TAITOJA SYVENTÄVÄ INTENSIIVIKURSSI JA HARJOITTELU WORKSHOP
Intensiiviviikonlopun tarkoituksena on vahvistaa harjoittelulla aiemmin omaksuttua ja nostaa tietoisuuteen lisää inhimillisessä vuorovaikutuksessa esille tulevaa, tutkia sitä yhdessä kokemuksellisesti havainnoiden. Nämä harjoitteluviikonloput on tarkoitettu kaikille aiemmin kursseilla mukana olleille tai muuta kautta NVC:n perusteisiin tutustuneille. Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski.

Kurssipäivämäärät: 28.-29.3.2020
Aika: lauantaina klo 10-18 ja sunnuntaina klo 10-16
Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Kurssihinta 280 euroa.
Kurssille mahtuu 5-12 osallistujaa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 16.3. mennessä:
taiteinry@gmail.com

OHJAAJA:
Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski (OTK, VT, sovittelija). Hän työskentelee tällä hetkellä henkilöstöjohtajana. Oman toimensa sisällä ja ohella hän toimii myös sovittelijana ja ohjaa sovittelutaitoja ryhmille. Hän on hoitanut erilaisia sovittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kimmo on kouluttautunut sovittelijaksi vuonna 2011 vuoden kestäneellä NVC-pohjaisella sovittelukurssilla. Tätä ennen hän on osallistunut mm. Friedrich Glaslin konfliktitaitojen koulutukseen vuonna 2003. Glasl on opettanut sovittelua ja konfliktin hallintaa Salzburgin yliopistossa, minkä lisäksi hän on toiminut samoin kuin Marshall Rosenberg lukuisissa kansainvälisissä konflikteissa sovittelijana; https://www.trigon.at/berater/friedrich-glasl/

Lämpimästi tervetuloa kursseille!
Lisätiedot:
taiteinry@gmail.com / 050 4343432

Huom! Mikäli yhteisössänne on riittävä määrä osallistujia, niin tarjoamme kursseja pidettäväksi teille omana ryhmänänne, omissa toimitiloissanne ja teille sopivana ajankohtana! Kysy lisää!

Kirjallisuutta:
Rosenbergin jo klassikoksi muodostuneesta kirjasta on ilmestynyt suomennos Viisas Elämä sarjassa: https://viisaselama.fi/kirjat/rakentava-ja-myotaelava-vuorovaikutus/ Lisäksi suosittelemme oheislukemistoksi esim. Liv Larssonin kirjaa Sovittelun taito; http://www.adlibris.com/fi/kirja/sovittelun-taito

sovittelu

Comments are closed.