Sovittelun taito ja NVC

Tervetuloa syventymään Taiteinin järjestämille kursseille arvostavan vuorovaikutuksen ja sovittelun taitoihin NVC:n pohjalta! Tulevien kurssien teemana on KONFLIKTIKYVYKKYYS. MITÄ me ymmärrämme konfliktilla ja MITEN me voimme toimia rakentavasti niissä.

Kevään 2019 uudet kurssit:

Sovittelun taito ja NVC – PERUSKURSSI järjestetään 1.-3.3. (pe-su). Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä edellytä ennakkotietoja asiasta. Syventävä INTENSIIVIKURSSI, joka järjestetään 29.-31.3. (pe-su), on tarkoitettu kaikille aiemmin kursseilla mukana olleille ja NVC:n perusteisiin jo tutustuneille.
Tervetuloa kurssien esittely- ja tutustumisiltaan tiistaina 22.1. tai keskiviikkona 20.2. klo 18-20! Esittelyillat ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille, eivätkä ole sitovia kursseille osallistumiseen. Kurssin ohjaaja Kimmo Sarekoski alustaa aiheesta ja esittelee kevään kurssit. Vapaaehtoinen oviraha 10 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kursseille 18.2.2019 mennessä: taiteinry@gmail.com

 

NVC LYHYESTI:
”Nonviolent Communication” -termin voi suomentaa esimerkiksi arvostavaksi tai myötäeläväksi vuorovaikutukseksi ja se on yhdysvaltalaisen psykologin Marshall Rosenbergin (1934-2015) luoma ihmisten välistä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja sovittelua koskeva menetelmä. Marshall Rosenberg on perustanut työnsä edistämiseksi kansainvälisen NVC-keskuksen – Center for Nonviolent Communication; www.cnvc.org Rosenbergille tärkeä kysymys oli ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatu; millainen toiminta johtaa ihmisten välisen yhteyden syntymiseen ja sen ylläpitämiseen? Minkälaisia ovat yhteyttä luovat ja sitä estävät vuorovaikutustavat?

NVC:n perustana on tarvelähtöinen ihmiskäsitys, jonka mukaan

• ihmisen toiminta perustuu tarpeiden tyydyttämiselle (fyysiset, sosiaaliset, henkiset tarpeet)
• ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti

NVC -mallin avulla voimme tarkastella omaa toimintaamme, pyrkiä rehelliseen itsemme ilmaisemiseen, sekä päästä empaattiseen, myötäelävään vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. NVC mallin neljä askelta ovat havainto – tunne – tarve ja pyyntö:

1) havainnot – on olennaista kyetä näkemään tapahtuma tai tilanne sellaisenaan ja ilmaisemaan tämä havainto sanallisesti lisäämättä siihen mitään tuomitsemista tai arvostelmaa.
2) tunteet – kyetä kertomaan mitä tunteita tähän havaintoon liittyy? Olemmeko loukkaantuneita, ärtyneitä, iloisia? Tarkastelun kohteeksi voimme ottaa sen, mitä juuri nyt tunnemme suhteessa näihin havaintoihin.
3) tarpeet – halu ilmaista, mitä nämä tunteet kertovat meidän tarpeistamme? Tunteet toimivat viestinviejinä.
4) pyynnöt – kun tarve on tunnistettu, on mahdollista esittää pyyntö tämän tarpeen täyttämiseksi.

 


SOVITTELUN TAITO ja NVC -peruskurssi 1.-3.3.2019

Sovittelun taito ja NVC -peruskurssi painottuu tarkastelemaan KONFLIKTIKYVYKKYYTTÄ. MITÄ me voimme oppia konflikteista ja MITEN me voimme toimia rakentavasti niissä? Kurssilla keskitytään tiedollisen syventämisen lisäksi yhdessä tehtäviin harjoituksiin ja niistä saataviin kokemuksiin. Peruskurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja asiasta. Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski.

KURSSIPÄIVÄMÄÄRÄT:
Peruskurssi: 1., 2. ja 3.3. (yht.16 h)
Aika: perjantaina klo 18-21, lauantaina klo 10-18  ja sunnuntaina klo 10-15
Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Hinta: 280 euroa.
Kurssi järjestetään 5-12 osallistujalla.
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä: taiteinry@gmail.com

Esite, peruskurssi: NVCk2019x2

 

KURSSIRUNKO:
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot sovittelusta ja valmiuksia sovittelutyökalun käyttämiseksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Pääasiallisena kohteena on vuorovaikutus ja sovittelu yksittäisten ihmisten välillä.

Kurssi alkaa johdannolla sovitteluun sekä tutustumalla käsitteisiin NVC:n perustalta. Perehdymme vuorovaikutuksen peruskysymyksiin; kuuntelemiseen, itseilmaisuun, tunteisiin ja tarpeisiin. Tutkimme erilaisia vuorovaikutustapoja ja niiden vaikutusta ihmisten välisen yhteyden vahvistumisen näkökulmasta. Tutustumme kurssilla myös erityyppisiin konflikteihin, konfliktien eskalaatio-malliin ja pohdimme konflikteja mahdollisuuksina.

• Perehdymme sovittelijan työkalupakkiin eli ns. ”sovittelijan käteen”.
• Miten toimia kutsuttuna sovittelijana?
• Mitkä ovat mahdollisuudet vapaamuotoisessa tai epämuodollisessa sovittelussa?
• Käytännön harjoittelu todellisissa elämän tarjoamissa tilanteissa

Työskentelytapoina kursseilla ovat alustukset, toiminnalliset taitoharjoitukset, jotka tehdään yleensä kolmen hengen ryhmissä, sekä reflektoiva yhteinen keskustelu harjoituksissa saaduista kokemuksista. Kurssilla käytetyn valmennusmetodin taustalla on käsitys siitä, että ihminen oppii uusia vuorovaikutustaitoja parhaiten käytännön harjoitteilla. Lisäksi kursseilla on mukana pieniä tuokioita helppoja yhteisiä taiteellisia harjoitteita kuuntelemisen, läsnäolon ja ryhmädynamiikan vahvistamiseksi.

 

Taitoja syventävä INTENSIIVIKURSSI & HARJOITTELU-WORKSHOP 29.-31.3. 2019

Tämän intensiiviviikonlopun tarkoituksena on vahvistaa harjoittelulla aiemmin omaksuttua ja nostaa tietoisuuteen lisää inhimillisessä vuorovaikutuksessa esille tulevaa, tutkia sitä yhdessä kokemuksellisesti havainnoiden. Kurssi on tarkoitettu kaikille aiemmin kursseilla mukana olleille tai muuta kautta NVC:n perusteisiin tutustuneille. Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski.

Kurssipäivämäärät:  29., 30.  ja 31.3. 
Aika: perjantaina klo 18-21,  lauantaina klo 15-21 (huom!) ja sunnuntaina klo 10-15
Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Kurssihinta 280 euroa.
Kurssi järjestetään 5-12 osallistujalla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: taiteinry@gmail.com

Huom! Taiteinin hinnoissa on liikkumavaraa! Voit pyytää kursseista n. 20 % alennusta tarpeen mukaan. Kysy lisää!

 

OHJAAJA:
Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski (OTK, VT, sovittelija). Hän työskentelee tällä hetkellä henkilöstöjohtajana. Oman toimensa sisällä ja ohella hän toimii myös sovittelijana ja ohjaa sovittelutaitoja ryhmille. Hän on hoitanut erilaisia sovittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Ennen henkilöstöjohtajan tehtäväänsä Kimmo hoiti päätoimenaan riita-asioita omassa lakiasiaintoimistossaan, sovittelun kuuluessa osana työnkuvaan. Kimmo on kouluttautunut sovittelijaksi vuonna 2011 vuoden kestäneellä NVC-pohjaisella sovittelukurssilla. Tätä ennen hän on osallistunut mm. Friedrich Glaslin konfliktitaitojen koulutukseen vuonna 2003. Glasl on opettanut sovittelua ja konfliktin hallintaa Salzburgin yliopistossa, minkä lisäksi hän on toiminut samoin kuin Marshall Rosenberg lukuisissa kansainvälisissä konflikteissa sovittelijana; https://www.trigon.at/berater/friedrich-glasl/

Lämpimästi tervetuloa kursseille!

 

Lisätiedot: taiteinry@gmail.com / 050 4343432 (Tuulikki)

HUOM! Mikäli yhteisössänne on riittävä määrä osallistujia (n. 9-12), niin tarjoamme kursseja pidettäväksi teille omana ryhmänänne, omissa toimitiloissanne ja teille sopivana ajankohtana! Kysy lisää!: taiteinry@gmail.com / 050 4343432

Kirjallisuutta:

Rosenbergin jo klassikoksi muodostuneesta kirjasta on ilmestynyt suomennos Viisas Elämä sarjassa: https://viisaselama.fi/kirjat/rakentava-ja-myotaelava-vuorovaikutus/ Lisäksi suosittelemme oheislukemistoksi esim. Liv Larssonin kirjaa Sovittelun taito; http://www.adlibris.com/fi/kirja/sovittelun-taito

 

sovittelu

Comments are closed.